چگونه بفهمیم ممنوع الخروج هستیم ؟

1397/07/01 ساعت 14:36

ممنوع الخروج هستم یا نه ؟

افراد برای خروج از مرزهای کشور نیازمند مدارکی هستند از جمله گذرنامه که این گذرنامه در واقع اجازه خروج آنها از کشور به شمار می رود. در این مورد ماده 2 قانون گذرنامه این چنین مقرر می دارد: ” اتباع ایران برای خروج از کشور و یا اقامت در خارج و یا مسافرت از خارج به ایران باید تحصیل گذرنامه نمایند.

صدور گذرنامه منوط به ارائه اسنادی است که هویت و تابعیت ایرانی تقاضا کننده را ثابت نماید.

حسب ماده ۱۶ قانون گذرنامه:

ممنوع الخروجی اشخاصی که ممنوع می باشند از اخذ گذرنامه:

  • افرادی که به موجب اعلام کتبی مقامات قضایی حق خروج ندارند.
  • افرادی که در خارج از ایران به سبب تکدی گری و ولگردی و یا ارتکاب سرقت وکلاهبرداری و یا به عنوان دیگر دارای سوء شهرت هستند.
  • افرادی که مسافرت آن ها به خارج از کشور به تشخیص مقامات قضایی مخالف مصالح جمهوری اسلامی ایران است و ماده ۱۷ قانون فوق تأکید دارد که : « دولت می تواند از صدور گذرنامه و خروج بدهکاران قطعی مالیاتی و اجرای دادگستری و ثبت اسناد و متخلفان از انجام تعهدات ارزی طبق ضوابط و مقررات که در آئین نامه تعیین می شود جلوگیری کند

و همچنین با توجه به بند ۱ و۳ ماده ۱۸ قانون گذرنامه اشخاص زیر ۱۸ سال با اجازه کتبی ولی و قیم آن ها و زنان شوهردار با موافقت کتبی شوهر و در موارد اضطراری با اجازه دادستان می توانند برای خروج از کشور گذرنامه دریافت کنند.
ضمن اینکه برخی از دوایر دولتی در مورد جلوگیری از خروج بدهکاران دارای مقررات خاص خود هستند مانند:
ماده ۲۰۲ مالیات های مستقیم مصوب ۳/۱۲/۱۳۶۶ و بخشنامه وزارت امور اقتصادی در مورد جلوگیری از خروج بدهکاران مالیاتی و همچنین بخشنامه IS بندی بانک مرکزی در خصوص شرایط اعمال ممنوع الخروجی بدهکاران بانکی که برای بدهی اشخاص حقوقی ۳،۰۰۰،۰۰۰،۰۰۰ ریال و مدیران اشخاص حقیقی در صورت نداشتن وثیقه مناسب ۵،۰۰۰،۰۰۰،۰۰۰ ریال در نظر گرفته شده است.

در آخر می‌توان گفت، ممنون الخروجی افراد 5 علت دارد و تنها 5 گروه از افراد برای خروج از مرزهای کشور دچار مشکل می‌شوند:
  • بدهکاران قطعی مالیاتی
  • بدهکارانی که به موجب صدور حکم قطعی دادگاه یا صدور اجرائیه در اجرای ثبت سازمان ثبت اسناد و املاک،بدهی آنها محرز شده
  • افرادی که در خارج از ایران به خاطر تکدی، ولگردی، سرقت، کلاهبرداری و هرعنوان دیگری دارای سوءشهرت باشند
  • کسانی که مسافرت آنها به خارج از کشور به تشخیص مقامات قضایی مخالف مصالح جمهوری اسلامی ایران باشد، کسانی که به موجب اعلام کتبی مقامات قصایی حق خروج از کشور را ندارند.
  • افرادی که اخذ گذرنامه و خروج از کشور آنها به اراده فرد دیگری مانند(پدر،شوهر و…) محول شده است.

    برای اطلاع از ممنوع الخروجی کلیک نمایید

 

تمامی حقوق وب سایت برای ممتاز گشت محفوظ است.